CARRETILLAS AMATE S.L. این یکی از ذینفعان صندوق توسعه منطقه ای اروپا بوده است که هدف آن بهبود رقابت پذیری SMEها است و به لطف آن برنامه اقدامی را با هدف بهبود موقعیت خود در بازارهای خارجی از طریق مدیریت برند برای بین المللی سازی در سال 2023 راه اندازی کرده است. برای این کار از برنامه GMI اتاق بازرگانی آلمریا حمایت شده است.